Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Łęczycy jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 1987 r. nr 38, poz. 218 z późn. zmianami),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M. S. z 2003 r. nr 5, poz. 22).

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łęczycy określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. nr 180, poz. 1508 z późn. zmianami).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna